Mary Angariyan Aawo Sarkar Naat Lyrics

Mary Angariyan Aawo Sarkar Naat Lyrics

Mary Angariyan Aawo Sarkar
 
Madinah vara sanvariah
 
Aapo darshan Aavee ik var
 
Madinah vara sanvariah
 
 
Kem veetawoo majham rato
 
Kounrey sunawu dhukh nee vato
 
Kaun beejhu che maru ghumkhar
 
Madinah vara sanvariah
 
 
Mary angariyen Aawo sarkar
 
Madinah vara sanvariah
 
 
 
Noore mujassam zat tamhari
 
Kareedo rowshan koi rat marhi
 
Kadi sapna ma apo deedar
 
Madinah vara sanvariah
 
 
 
Mary angariyen awo sarkar
 
Madinah vara sanvariah
 
 
 
Darshan bas thay jayah jevan ma
 
Rahee na jayah man nee man ma
 
Mara dilbar mara dildar
 
Madinah vara sanvariah
 
 
 
Mary angariyen awo sarkar
 
Madinah vara sanvariah
 
 
 
Mara kamli wara aqa
 
Jaey na doobi assanee nowka
 
Awo jaldhi bachawo sarkar
 
Madinah vara sanvariah
 
 
 
Mary angariyen awo sarkar
 
Madinah vara sanvariah
 
 
Fatimah Zehra na sadqa ma
 
Daee Halimah na sadqa ma
 
Darsh tanvir ne apo sarkar
 
Madinah vara sanvariah
 
 
Mary angariyen Aawo sarkar
 
Madinah vara sanvariah