Yaad Sab Kan Tha Karbala Waaro Naat Lyrics

Yaad Sab Kan Tha Karbala Waaro Naat Lyrics

 

 

कर्बला वारो, कर्बला वारो
कर्बला वारो, कर्बला वारो

याद सब कन था कर्बला वारो
दिलजी धड़कन आ कर्बला वारो

याद सब कन था कर्बला वारो

हसन-हुसैन चवण इबादत आ
इश्क़ जो सुख़न आ कर्बला वारो

याद सब कन था कर्बला वारो
दिलजी धड़कन आ कर्बला वारो

याद सब कन था कर्बला वारो

याद क्यो नबी जेह खे ज़मण खां अगे़
का ज़ो आ चमन आ कर्बला वारो

याद सब कन था कर्बला वारो
दिलजी धड़कन आ कर्बला वारो

याद सब कन था कर्बला वारो

यज़ीदी सोचजो सफ़ायो थ्यो
करे व्यो दफ़न आ कर्बला वारो

याद सब कन था कर्बला वारो
दिलजी धड़कन आ कर्बला वारो

याद सब कन था कर्बला वारो

तो खे कर बख़्श वण्यो ज़िक्र-ए-हुसैन
त आहे तन मन हा कर्बला वारो

याद सब कन था कर्बला वारो
दिलजी धड़कन आ कर्बला वारो

याद सब कन था कर्बला वारो

कर्बला वारो, कर्बला वारो
कर्बला वारो, कर्बला वारो

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *