Yaad Sab Kan Tha Karbala Waaro Naat Lyrics

 

 

कर्बला वारो, कर्बला वारो
कर्बला वारो, कर्बला वारो

याद सब कन था कर्बला वारो
दिलजी धड़कन आ कर्बला वारो

याद सब कन था कर्बला वारो

हसन-हुसैन चवण इबादत आ
इश्क़ जो सुख़न आ कर्बला वारो

याद सब कन था कर्बला वारो
दिलजी धड़कन आ कर्बला वारो

याद सब कन था कर्बला वारो

याद क्यो नबी जेह खे ज़मण खां अगे़
का ज़ो आ चमन आ कर्बला वारो

याद सब कन था कर्बला वारो
दिलजी धड़कन आ कर्बला वारो

याद सब कन था कर्बला वारो

यज़ीदी सोचजो सफ़ायो थ्यो
करे व्यो दफ़न आ कर्बला वारो

याद सब कन था कर्बला वारो
दिलजी धड़कन आ कर्बला वारो

याद सब कन था कर्बला वारो

तो खे कर बख़्श वण्यो ज़िक्र-ए-हुसैन
त आहे तन मन हा कर्बला वारो

याद सब कन था कर्बला वारो
दिलजी धड़कन आ कर्बला वारो

याद सब कन था कर्बला वारो

कर्बला वारो, कर्बला वारो
कर्बला वारो, कर्बला वारो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *