Qasida Ghousia In Roman English
 
Saqaanil Hubbu Kasaatil Wisaali
Faqultu Likhamrati Nahwi Ta Aali
 
Sa’at Wamashat Linahwi Fi Ku’oosin
Fahimtu Bisukrati Baynal Mawaali
 
Faqultu Lisaa’iril Aqtaabi Lummu
Bihaali Wad Khulu Antum Rijaali
 
Wahummu Washrabu Antum Junudi
Fasaaqil Qawmi Bil Waafi Malaali
 
Sharibtum Fudlati Mim Ba’di Sukri
Wala Niltum Uloowi Wat Tisaali
 
Makaamukumul U’la Jam’aw Wala Kin
Maqaami Fawqakum Ma Zaa La Aa’li
 
Ana Fi Hazratit Taqreebi Wahdi
Yusarifuni Wahasbi Zul Jalaali
 
Anal Baaziyu Ashhabu Kulli Shaykin
Waman Zaa Fir Rijaali U’tiya Misaali
 
Kasaani Khilatan Bitiraazi Azmin
Wa Tawwajani Bitijaanil Kamaali
 
Wa’atla Ani Alaa Sirrin Qadeemin
Waqalladani Wa A’taani Su’aali
 
Wa Walaani Alal Aqtaabi Jam’an
Fahukmi Naafizin Fi Kulli Haali
 
Walow Alqaytu Sirri Fi Bihaarin
Lasaaral Kullu Ghawran Fis Zawaali
 
Walow Alqaytu Sirri Fi Jibaalin
Ladukkat Wakhtafat Baynar Rimaali
 
Walow Alqaytu Sirri Fawqa Naarin
Lakhamidat Wantafat Min Sirri Haali
 
Walow Alqaytu Sirri Fawqa Maytin
Laqaama Biqudratil Mawla Ta’aali
 
Wamaa Minha Shuhurun Aw Thuhuurun
Tamurru Watanqadi Illa Ataali
 
Watukhbiruni Bimaa Ya’ti Wa Yajri
Watu’limuni Fa’aqsir An Jidaali
 
Mureedi Him Watib Washtah Waganni
Wa’if’al Ma Tashaa’u Falismu Aali
 
Mureedi La Takhaf Allahu Rabbi
Ataani Rifatan Niltul Manaali
 
Tubu Li Fis Samaa’i Walardi Tuqqat
Washaa’oosus Sa’aadati Qad Badaali
 
Bilaadul Laahi Mulki Tahta Hukmi
Wa Waqti Qabla Qalbi Qad Safaali
 
Nazartu Ilaa Bilaadil Laahi Jam’an
Kakhardalatin Alaa Hukmit Tisaali
 
Darastul Ilma Hatta Sirtu Qutban
Waniltus Sa’da Mim Mawlal Mawaali
 
Faman Fi Awliyaa’il Laahi Misli
Waman Fil Ilmi Wat Tasrifi Haali
Rijaali Fi Hawa Jirihim Siyaamun
Wafi Zulamil Layaali Kal La Aali
He Kalaame Ilahi Me Shamsudduha  Lyrics
Wakullu Waliyin Lahu Qadamun Wa Inni
Alaa Qadamin Nabbiyi Badril Kamaali
 
Mureedi La Takhaf Wa’ Shin Fa Inni
Azoomun Qaatilun Indal Qitaali
tech
Anal Jeeliyu Muhayudeeni Laqaabi
Wa’alaami Alaa Ra’sil Jibaali

qasida ghousia benefits
qasida ghousia dawateislami
qasida ghousia tarjuma
qasida ghousia in roman english
qaseeda e ghousia lyrics in urdu
qaseeda e ghousia lyrics in hindi
qaseeda e ghousia in hindi pdf
qaseeda e ghousia ka wazifa

Anal Hasaniyu Wal Mukhda’ Maqaami
Wa’aqdaami Alaa Unuqir Rijaali
 
Wa Abdul Qaadiril Mashooru Ismi
Wa Jaddi Saahibul Aynil Kamaali
 
 
Gause Azam Bamane Be Saro Saman Madade Lyrics
Qasida Ghousia Benefits
 
Qasida Ghousia Dawateislami
 
Qasida Ghousia Tarjuma
 
Qasida Ghousia In Roman English
 
Qaseeda E Ghousia Lyrics In Urdu
 
Qaseeda E Ghousia Lyrics In Hindi
 
Qaseeda E Ghousia In Hindi Pdf
 
Qaseeda E Ghousia Ka Wazifa
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.