Tag: surah fatiha in hindi

surah fatiha in hindi

surah fatiha in hindi   सूरह फातिहा हिंदी में बिस्मिल्लाहि र-रहमानि र-रहीम अल्हम्दुलिल्लहि रब्बिल आलमीन अर रहमा निर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक न अबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस् सिरातल मुस्तक़ीम…