Tag: Azan Lyrics

Azan Lyrics

Azan Lyrics   Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ash-Hadu Anla Ilaha Illah Allah Ash-Hadu Anla Ilaha Illah Allah Ash-Hadu Anna Muhammadar-Rasulullah Ash-Hadu Anna Muhammadar-Rasulullah Hayya As-Salah Hayya…