Tag: ayatul kursi hindi

ayatul kursi hindi

ayatul kursi hindi   आयतुल कुर्सी हिंदी में बिस्मिल्लाहिर राहमानिर राहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु – अल हय्युल कय्यूम – ला तै’खुज़ुहू सिनतुव वला नौम – लहू मा फिस सामावाति वमा…