سقانی الحب کاسات الوصال

سقانی الحب کاسات الوصال وظیفہ قادریہ سقانی الحب کاسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعال داد عشقم جام وصل کبریا پس بگفتم بادہ ام را سویم را الصلا اے فضلہ خواران حضور شاہ برخودست و صہبا ذروفور بخش گردن گرنہ عزم خسروی ست آخر ایں نوشیدہ خواندن بہر چیست سعت ومشت لنحوی فی کؤس فھمت بسکرتی …

سقانی الحب کاسات الوصال Read More »