Rasool aur Nabi koun hote hai?

 
 
JAWAAB: Rasool aur Nabi Khudaaye Ta’ala ke bande aur insaan hote hai. ALLAAH Ta’ala ne unko insaan ki hidaayath ke liye duniya me bheja hai. Woh bandon tak Khudaaye Ta’ala ka paigaam pahunchate hai. Moujize dikhaate hai, aur gaib ki baatein batate hai, Jhoot kabhi nahi bolte woh har gunah se paak saaf hote hai, unki tadaad kuch kam wa peish ek laakh choubees hazaar ya taqreeban doo laakh choubees hazaar hai (124000 aur 224000), sab se pehle Nabi Hazrath-E-Aadam Alaihissalaam hai aur sab se aakhri Nabi Hamare Paigambar Hazrath MUHAMMED MUSTAFA Swallallaahu alaihi wa sallam hai.
SAWAAL: Kya hum Hinduoun ke peshwawon ko Nabi keh sakte hai ?
JAWAAB: Kisi shaks ko Nabi kehne ke liye Qur’aan wa Hadees se subooth chahiye aur Hinduoun ke peshwawon ke Nabi hone par Qur’aan wa Hadees se koyi subooth Nahi milta iss liye ham unhe Nabi nahi keh sakte.
HAMARE NABI:
SAWAAL: Hamare Nabi koun hai ? Unka kuch haal bayan kijiye ?
JAWAAB: Hamare Nabi Hazrath MUHAMMED MUSTAFA Swallallaahu alaihi wa sallam hai, jo 12 Rabiul Awwal Mutaabik 20 April sun 571 EO me Makkah shareef me paida huwe unke waalid ka naam Hazrath-E-Abdullah aur waalida ka naam Hazrath-E-Aamina Radiyallaahu Ta’ala Anhuma hai. Aap ki zaahiri zindagi Tirsat (63) baras ki huwi, Tirpan (53) baras ki umr tak Makkah shareef me rahe fir dus saal Madeena Taiba me rahe 12 Rabiul Awwal sun 632 EO zaahiri zindagi me wafaath paayi, Aapka mazare mubaarak Madina shareef me hai. Jo Makkah shareef se taqreeban 320 km upar hai.
SAWAAL: Hamare Nabi ke kuch khubiya bayan kijiye ?
JAWAAB: Hamare Nabi Sayyidul Ambiya aur Nabiul Ambiya yani Ambiya-e-karam ke Sardar hai aur tamaam Ambiya Huzur ke Ummathi hai. Aap Qatimun Nabiyeen hai, yani aap ke baad koi Nabi nahi paida hoga. Jo shaks aap ke baad Nabi hone ko jayiz samjhe woh kaafir hai. Saari Maqluqaath Khudaaye Ta’ala ki Raza chahti hai, aur Khudaaye Ta’ala Huzur ki Raza chahta hai. Huzur ki farmabardaari ALLAAH Ta’ala ki farmabardaari hai. Zameen wa aasmaan ki saari cheezein aap par zaahir thi duniya ke har goshey aur har koone me Qiyamat tak jo kuch hone waala hai. Huzur usse iss tarha mulahiza farmate hai, jaise koyi apni hatheli dekhe, upar, neeche, aage aur peeche yaksa dekhte hai. Aap ke liye koyi cheez aad nahi ban sakthi Huzur jaante hai ke zameen ke andar kaha kya ho raha hai, khushu jo dil ki ek kaifiyath ka naam hai, Huzur usse bhi mulahaza farmate hai, hamare chalne, firne, uthne, baithne, khaane peene wagairah har qaul wa feil ki Huzur ko har waqt qabar hai.
SAWAAL: Kya hamare Nabi zinda hai ?
JAWAAB: Hamare Nabi aur tamaam Ambiya-e-karam alaihissalaam zinda hai. Hadees shareef me hai ke sarkare aqdas Swallallaahu alaihi wa sallam ne farmaya ki Khudaaye Ta’ala ne zameen par Ambiya-e-karam alaihissalaam ke jismon ko khaana haraam farmadiya hai. Toh ALLAAH ke Nabi zinda hai rozi diye jaate hai.(Mishkath Shareef 121 P)
SAWAAL: Jo shaks Ambiya-e-karam ke baare me kahe ke marker mitti me milgaye toh uske liye kya hukm hai ?
JAWAAB: Aisa kehne waala gumrah badmazhab khabees hai.

By sulta