Sun. Dec 5th, 2021

Durood E Lakhi in Hindi
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली वसलीम अला सैय्यदना वा मौलाना मुहम्मदीन वा आला आली सैय्यदना मुहम्मदीनम बिदादी रहमतिल्लाही, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैय्यदना वा मौलाना मुहम्मदीन वा आला आली सैय्यदना मुहम्मदीन सलीम अला सैय्यदीना वा मौलाना
मुहम्मदीन वा अला आली सैय्यदना मुहम्मदीन बिदादी खलकिल्लाही, अल्लाहुम्मा सल्ली वसलीम अला सैय्यदीना वा मौलाना मुहम्मददीन वा आला आली सैय्यदना मुहम्मदिम बिदादी इलमिल्लाही, अल्लाहुम्मा सल्ली वसलीम अला सय्यदीना , अल्लाहुम्मा सल्ली वसलीम अला सय्यदीना वा मौलाना मुहम्मददीन वा आला आली सैय्यदीना मुहम्मदिम बिदादी करमिल्लाही,
अल्लाउम्मा सल्ली वसलीम अला सैय्यदीना वा मौलाना मुहम्मददीन वा आला आली सैय्यि’दीना मुहम्मदिम बिदादी हुरुफ़ी कलामिल्लाही, अल्लाहुम्मा सल्’ली वसल्लिम अला सैय्यदीना वा मौलाना मुहम्मदीन वा आला आला अलीम सैय्यिदिना मुहम्मदीन वसलीम अला सैय्यदीना वा मौलाना मुहम्मदीन वा आला आली सैय्यि’दीना मुहम्मदिम बिदादी अवराकिल अशजरी, अल्लाहुम्मा सल्ली वा सलीम अला सैय्यदीना वा
मौलाना मुहम्मदीन वा आला आली सैय्यि’दीना मुहम्मदिम बियादादी रामलील किफ़री, अल्लाहुम्मा सल्ली वसलीम अला सैय्यदीना वा मौलाना मुहम्मदीन वा आला आली सैय्यि’दीना मुहम्मदिम बिदादी फिल’ अल्लामाला सलिल’ सैय्यदीना वा मौलाना मुहम्मदीन वा आला आली सैय्यदीना मुहम्मदिम बिअददिल हुबूबी सिमरी थे, अल्लाहुम्मा सल्ली वसलीम अला सैय्यदीना वा मौलाना मुहम्मदीन वा अला आली सैय्यी दीना मुहम्मदिम बिअददिल
लैली वान’नाहारी, अल्लाहुम्मा सल्ली वसलिम अला सैय्यदीना वा मौलाना मुहम्मददीन वा आला आली सैय्यि’दीना मुहम्मदिम बिदादी माँ अजलामा आलैहिल लैली वा अशराका अलै’हिन नहरु, अल्लाहुम’मा अल सैय्यद अल सैय्यद वा आला आली सैय्यदीना मुहम्मदिम बिदादी मन सल्ला अलैही, अल्लाहुम्मा सल्ली वा सलीम अला सैय्यदीना वा मौलाना
मुहम्मदीन्वा अला आली सैय्यि’दीना मुहम्मदिम बिदादी मन’लम यू’सली अलैही, अल्लाहुम्मा सल्ली वसलीम अला सैय्यदीना वा मौलाना मुहम्मददीन वा आला आली सैय्यि’दीना मुहम्मदिम बिदादी अनफसिल खलीमाकी सल्ली वसलीम अला सय्यदीना वा मौलाना मुहम्मददीन वा अला आली सैय्यि’दीना मुहम्मदिम बिदादी नुजुमिस सामवती, अल्लाहुम्मा सल्ली
वैसल्लीम अला सैय्यदीना वा मौलाना मुहम्मददीन वा आला आली सय्यदीना मुहम्मददीन बिदादी कुली सहीिन फिद दुनिया वाल आखिरती, सलावतुल्लाह तआला वा मलाइकातिही वा अंबिया’एही वा रसिलीमाला मल्लकी घुरिल महाजिलिना वा शफील मुजनीबीना सैय्यि’दीना वा मौलाना मुहम्मदीनवा
आली वा अशबिही वा अज़वाजिही वा ज़ुर्रियातिही वा अहली बतिही वा अहली ताआतीका अजमा’इन मिन अहलिस समावती वल अर्धैना बिरहमतिका या अरहमार रहीमीन, वा या अकरमल हमलमल्ला हु तआली। अजमाईना, वसल’लामा तस्लीमन दा’मान अब्दन कसीरान कसीरा वाल हम्दुलिल्लाही रब्बील आलमिना।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *