AE SAKHI SHABAAZ KALANDAR

AE SAKHI SHABAAZ KALANDAR

Hain gada duniya tumhari e sakhi sahabaj kalandar
Dhoom hain ghar ghar tumhari ae sakhi sahabaj kalandar
Zoliya bharado hamari ae sakhi sah baj kalandar
Naam tera laal maula mushkilo ko tal maula
Dafae kar aafat hamari ae sakhi sahabaj kalandar
Zoliya bharado hamari ae……………………………………..
Aae hain dar par tumhare apne damne ko pasare
Iltijae sun hamari ae sakhi sahabaj kalandar
Zoliya bharado hamari ae……………………………………..
Lo sada name kalandar or piyo jame kalandar
Har dhri hardam ho jari ae sakhi sahabaj kalandar
Zoliya bharado hamari ae……………………………………..
Aapka darbare aali bhik hain sabse nirali
Faiz pati khalk sari ae sakhi sahabaj kalandar
Zoliya bharado hamari ae……………………………………..
Ae sakhi apne karam se muj ko bhi sadab karde
Hain ‘Alim’ adana bikari ae sakhi sahabaj kalandar
Zoliya bharado hamari ae……………………………………..